اطلاعات پینونگ
کشور استرالیا
دین مسیحی
جمعیت 289
زبان رسمی انگلیسی
آب و هوا معتدل و مرطوب
میانگین دما 20
سطح قیمت متوسط

-